Euro's in de lucht

Verergert het leenstelsel psychische klachten bij studenten?

Eind mei jl. verscheen het laatste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het welzijn van jongeren en studenten. Het RIVM heeft informatie bij elkaar gebracht om een zo actueel mogelijk overzicht te bieden van beschikbare cijfers over welbevinden en psychische problemen. Aanleiding voor het onderzoek was de grote hoeveelheid onderzoeken die aantonen dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. Zo tonen cijfers uit 2018 aan dat een kwart van de studenten burn-out klachten heeft en bij één op de vijf zelfs een risico op zelfdoding bestaat.

Eén van de uitkomsten van het nieuwste onderzoek is dat bij meisjes op havo, vwo en mbo de psychische problemen op jongere leeftijd lijken te beginnen dan tien jaar geleden. Bij jongens is de stijging gelijkmatiger verdeeld over opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen. Rond het 25ste levensjaar is er geen verschil in psychische ongezondheid tussen mannen en vrouwen.

Hoog- en middelopgeleiden hebben tussen hun twintig en dertigste levensjaar het meest last van psychische ongezondheid. Vanaf hun dertigste krijgen juist laagopgeleiden er beduidend vaker mee te maken. Het onderzoek geeft alleen cijfers, geen verklaringen. De oorzaken van de toenemende psychische problemen zijn niet onderzocht, hoewel wel aannemelijk is dat prestatiedruk, sociale media en het leenstelsel een rol spelen.

Eind januari 2019 kwam het ISO met een onderzoek waaruit bleek dat er een relatie is tussen leengedrag en ervaren prestatiedruk en psychische klachten onder studenten. 69% Van de lenende studenten gaf aan dat ze last hebben van gevoelens van stress en zich zorgen maken over later. Opvallend aan dit onderzoek is dat lenende studenten vaker extreem vermoeid (50%), emotioneel uitgeput (40%) en bezorgd zijn over het krijgen van een burn-out (19%). Als studenten met een lening direct gevraagd wordt naar de invloed van het leenstelsel op hun eigen situatie, geeft 73% aan toegenomen druk of klachten te ervaren. Volgens het ISO wordt hiermee aangetoond dat de druk die studenten ervaren, wordt gevoed door financiële zorgen. Het recente onderzoek van RIVM gaf overigens geen uitsluitsel over de invloed van leningen op het mentale welzijn van studenten. Peter van der Velden, een in stress gespecialiseerd gezondheidspsycholoog is van mening dat het bijzonder lastig is om dit verband aan te tonen omdat er ook veel andere factoren van invloed zijn.

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag over dit onderwerp plaats:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

Bronnen
Het Parool, 24 mei 2019

ISO.nl, 24 mei 2019
NRC.nl, 24 mei 2019