Kees Boele spreker prestatiedruk bij studenten

Falen mag! II

Ook het RIVM maakt zich in haar laatste Toekomstverkenning zorgen over de prestatiedruk waar veel studenten last van hebben. Er is in het huidige onderwijssysteem te weinig ruimte om te falen waardoor de druk op studenten om te presteren alleen maar toeneemt.

Wat kan het hoger onderwijs hieraan doen?

Volgens het RIVM moet studentenwelzijn hoger op de agenda van de instellingen komen. Ze onderschrijft het Actieplan Studentenwelzijn dat gebaseerd is op 5 pijlers:

  1. Bewustzijn creëren
  2. Een veilig studieklimaat
  3. Preventie en vroeg-signalering van psychosociale problemen
  4. Professionalisering van docenten en begeleiders
  5. Voldoende zorgaanbod zoals studentenpsychologen.

En instellingen moeten ook kritischer kijken naar de leeromgeving van de student. Tijdens de studie gaat het niet alleen om kennisoverdracht, er moet ook aandacht zijn voor vorming, de sociale en emotionele weerbaarheid van studenten.

Ook Kees Boele, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, pleit tijdens de studiemiddag Prestatiedruk bij studenten, 20 november a.s. in Utrecht voor meer aandacht voor Bildung. Volgens hem zijn hogeschool en universiteit van oudsher ook een plaats van debat en vorming.

Het RIVM is van mening dat de koepels in het hoger onderwijs hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Er moet meer bewustwording komen voor studentenwelzijn, de voorlichting moet verbeterd en psychische klachten moeten  bespreekbaar worden. Want er rust nog te vaak een stigma op.

Foto: Kees Boele
Bron: Science Guide 19 juni 2018